Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ Ðảng là bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

Chủ nghĩa Mác – Lênin là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, là thế giới quan, là phương pháp luận khoa học của nhân loại, là kim chỉ nam cho các đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Ðó là đấu tranh xoá bỏ áp bức, bóc lột, bất công, xây dựng xã hội mới: xã hội chủ nghĩa và đi lên cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới.

Tranh: Minh Tấn

Ngay từ khi đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định, chủ nghĩa Mác – Lênin chính là phương pháp luận khoa học, đúng đắn mà cách mạng Việt Nam đang cần. Người bắt đầu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước, tạo tiền đề thành lập các tổ chức Ðảng trong nước. Người tiếp tục chủ trì hợp nhất Ðảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hơn ai hết, Người thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp cách mạng Việt Nam.

Ðại hội XIII của Ðảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng.

Nền tảng tư tưởng của Ðảng là lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Nếu như trong “Từ ấy”, Nhà thơ, Nhà cách mạng Tố Hữu viết về tư tưởng của người chiến sĩ cách mạng:

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim…”.

Ðể rồi tư tưởng ấy biến thành hành động:

“Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Ðể tình trang trải với trăm nơi

Ðể hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời”.

 

Còn hiện tại, tư tưởng và hành động của một bộ phận đảng viên đã suy thoái, xuống cấp, không đúng với nền tảng tư tưởng của Ðảng. Như vậy, để bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Ðảng, trước hết là bảo vệ bên trong nội bộ Ðảng, chính nội bộ Ðảng và chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên trong Ðảng.

Nguyên tắc cao nhất của Ðảng là: Lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể. Lợi ích của mỗi bộ phận phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài. Nghĩa là phải đặt lợi ích của Ðảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Bên cạnh việc bảo vệ nội bộ của Ðảng, chúng ta cũng cần làm công tác cán bộ thật tốt. Người cán bộ, đảng viên phải là người trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Ðảng. Gần đây có nhiều sự vụ xảy ra liên quan tới nhiều cán bộ, đảng viên ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực khác nhau; từ tham ô, hối lộ, lợi dụng chức quyền… là hồi chuông cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên hiện nay.

Những cán bộ, đảng viên này chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng ngoài xã hội còn bao nhiêu vụ việc chưa phanh phui? Rồi những cán bộ bị kỷ luật ấy tư tưởng như thế nào? Vợ con, gia đình của họ sẽ ra sao?… Ðây sẽ là đối tượng dễ lung lạc tư tưởng và hành động; dễ bị lôi kéo, kích động… nếu chúng ta không có giải pháp triệt để.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là cấp thiết hiện nay. Ngoài việc bảo vệ nội bộ, lựa chọn đảng viên trung thành, Ðảng còn phải không ngừng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải tuân thủ phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Nếu nói nền tảng tư tưởng của Ðảng là một công trình kiến trúc, muốn công trình hoàn thiện thì phải có ê kíp xây dựng, phải có vật liệu xây dựng, phải có các hạng mục thi công, phải có giai đoạn hoàn thành, phải bảo vệ và phải có giá trị nhất định. Tất cả đều phải chỉn chu, chất lượng, hiệu quả. Chỉ cần thiếu xót nhỏ dù bất kỳ một khâu nào thì nền tảng cũng không chắc chắn, công trình không hoàn thiện. Muốn làm được như thế, đòi hỏi không chỉ cán bộ, đảng viên, mà phải là lực lượng toàn dân, phải phát huy tối đa sức mạnh toàn dân tộc. Mỗi người dân đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ trong vấn đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Có như thế mới thể hiện hết được tính quyết liệt, hiệu quả của phương châm “xây” và “chống” trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Hơn ai hết, Ðảng ta cần phải xác định những đối tượng có các quan điểm sai trái, thù địch với Ðảng. Ðối tượng có quan điểm sai trái, thù địch là người Việt Nam trong nước hay ngoài nước. Ðối tượng có quan điểm sai trái, thù địch là người nước ngoài thì là nước mạnh hay yếu, nước gần hay xa. Bên cạnh việc xác định đối tượng có quan điểm sai trái, thù địch, Ðảng ta cần xác định rõ động cơ của từng nhóm đối tượng. Có như thế Ðảng mới có được chủ trương, chiến lược và quyết sách phù hợp. Muốn chiến thắng được kẻ thù phải biết và hiểu rõ về kẻ thù, đó là chân lý.

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Ðảng. Trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng cũng chính là bảo vệ vững chắc chế độ, lợi ích quốc gia, dân tộc./.

Theo Báo Cà Mau

Tin khác