Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giá trị lý luận và thực tiễn từ một cuốn sách

“Phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng”; và “Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “Kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ”; mặc dù “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Ðảng, đất nước, Nhân dân”. (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Giá trị lý luận và thực tiễn

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận, thực tiễn vô cùng quan trọng, sâu sắc, thể hiện tư tưởng kiên định, nhất quán, xuyên suốt về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung cốt lõi của cuốn sách nhằm khẳng định mạnh mẽ quan điểm phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là vấn đề có tính nguyên tắc, nhân tố bảo đảm sự thắng lợi của công cuộc đổi mới, sự tồn vong của Ðảng và sự phát triển bền vững của đất nước. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quyết tâm của Ðảng, Nhà nước ta, cùng nhau hành động quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua đã tạo nên sức lan toả mạnh mẽ, trở thành phong trào sâu rộng, xu thế đấu tranh với lũ “giặc nội xâm” là không thể đảo ngược, nhằm củng cố và giữ vững niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Nội dung cuốn sách còn là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Ðảng, của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đầy cam go này. Cuốn sách bao gồm 5 nội dung cốt lõi: Góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Ðảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nêu rõ những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong suốt thời gian hơn mười năm qua đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Ðảng, Nhà nước trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin đề ra nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Cuốn sách thể hiện rất rõ sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh đến cùng với tham nhũng, tiêu cực, sự thống nhất giữa những hoài bão, mong mỏi được ấp ủ, nỗi băn khoăn, suy tư, trăn trở, lo toan, với tất cả bầu nhiệt huyết được nung nấu trong nhiều năm và thể hiện bằng hành động quyết liệt với vai trò là người đứng đầu của đồng chí Tổng Bí thư nhằm mục đích lớn lao nhất là góp phần xây dựng Ðảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách cũng bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, phấn khởi, niềm tin tưởng lớn lao, mãnh liệt của các tầng lớp Nhân dân, chính khách, bạn bè quốc tế đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng trong suốt thời gian qua. 

Cuốn sách là cẩm nang về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trên cơ sở kế thừa giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng những lập luận khoa học, chặt chẽ, logic, phân tích sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú, sinh động, với tinh thần kiên định, vững vàng, bản lĩnh và trọng trách lớn lao của người đứng đầu Ðảng ta, dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng rõ những vấn đề căn bản, quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Là cẩm nang mang tính hệ thống hoá sự chỉ đạo của Ðảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cuốn sách góp phần làm sáng rõ, phong phú, phát triển về mặt nhận thức lý luận đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực, đó là “căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm” do chủ nghĩa cá nhân đẻ ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra và cảnh báo tình trạng này trong tác phẩm cuối cùng của Người năm 1969: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Rõ ràng, tham nhũng, tiêu cực không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Ðảng, Nhà nước, gây mất lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước và thể chế chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa. Những tổng kết, đúc rút, chắt lọc từ các bài phát biểu, kết luận tại 36 phiên họp của Tổng Bí thư, từ các hội nghị toàn quốc và kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo, mỗi lời phát biểu, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư đã trở thành kim chỉ nam, là mệnh lệnh từ trái tim của một người suốt đời vì Ðảng, vì dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Từ nội dung cuốn sách còn cho thấy sự nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn và gốc (phần 2 tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư được lựa chọn từ hơn 500 bài viết, phát biểu), không chỉ đặc biệt nhấn mạnh, hoàn thiện, phát triển về mặt lý luận mà còn quán triệt, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản của tham nhũng, tiêu cực là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mà Ðảng ta cần phải kiên quyết phòng ngừa, với quan điểm: “Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là coi xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng”. Quan điểm, tư tưởng đó với mong muốn chuyển tải thông điệp, quyết tâm chính trị “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách cũng đã nói lên những nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân với vận mệnh dân tộc, sự phát triển của đất nước, thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin tưởng lớn lao dành cho Ðảng và đồng chí Tổng Bí thư từ chuyển biến thực sự tích cực và có hiệu quả mà công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mang lại. Sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ đó đã và đang tạo thêm sức mạnh rất to lớn trong cuộc chiến “không khoan nhượng”, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối”, “không dừng, không nghỉ”, “chỉ có tiến không có lùi, không thể đảo ngược” như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần khẳng định.

Nội dung, quan điểm, tư tưởng trong cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề căn bản, cấp thiết nhất với dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, thuyết phục từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí – một vấn đề phức tạp mà mọi người luôn rất quan tâm, vì nó liên quan đến vận mệnh sống còn của Ðảng, của quốc gia, dân tộc. Với tất cả tâm huyết, tư duy sáng tạo, nhạy bén, cùng quan điểm phát triển, cuốn sách đã làm phong phú thêm lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Có thể khẳng định rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là cẩm nang về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ðảng ta./.

Theo Báo Cà Mau

Tin khác