Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trẻ

Ðấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay là một trong những yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong xây dựng Ðảng. Do vậy, đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức Ðảng đề ra nhiều giải pháp giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Ðảng.

Tranh: Minh Tấn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò của đội ngũ cán bộ. Người khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Những “căn bệnh” của cán bộ trẻ

Ðội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ chính là lực lượng nòng cốt kế tục sự nghiệp cách mạng của Ðảng ta. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đòi hỏi người cán bộ phải hội đủ các phẩm chất, năng lực cần thiết. Ngoài trí tuệ, bản lĩnh về chính trị, tư tưởng, còn phải có nhân cách, đạo đức và sức khoẻ.

 Qua thực tế đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới, về công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đạt một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Ðảng ta cũng chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá””. Ðây có thể được ví như “giặc nội xâm” làm xói mòn từ bên trong, gây mất lòng tin ở Nhân dân nghiêm trọng, đe doạ sự tồn vong của Ðảng và chế độ.

Ðội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, trong đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ nói riêng có những biểu hiện trầm trọng hơn về tư tưởng chính trị, đó là nhân cách, đạo đức, lối sống. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” dễ nhận rõ trong cách tiếp xúc với dân; quan cách khi làm việc; thể hiện là công thần, thích được tâng bốc, thích hưởng thụ, không muốn học tập, phấn đấu, chỉ muốn dựa vào “quan hệ, tiền tệ” để “leo cao”; kèn cựa trong mọi công việc vì… tiền.

Suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trẻ do nhiều yếu tố tác động, trong đó có yếu tố “chủ quan về nhận thức” của tuổi trẻ. Một phần do ỷ lại khi có trình độ học vấn cao, được đào tạo cơ bản, thoả mãn với kiến thức mình hiện có; là con, là cháu và một ai đó luôn bảo đảm đỡ đầu trên “con đường quan lộ”… Từ đó, họ không cần phải phấn đấu, học hỏi, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng; buông bỏ tiêu chí của người cán bộ, đảng viên; sa vào căn bệnh “chủ nghĩa cá nhân”, mà theo Bác đây chính là kẻ thù của cách mạng, là nguồn gốc của những “căn bệnh” làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hoá Ðảng.

“Bắt trúng mạch, bốc đúng thuốc”

Trước tình hình thực tiễn, chủ động trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay cần có giải pháp cơ bản mang tính đồng bộ và hữu hiệu.

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Ðây chính là nội dung cốt lõi của công tác cán bộ, tuy nhiên trên thực tế trong quá trình tuyển dụng hoặc đào tạo quá chú trọng vào năng lực, chuyên môn mà chưa quan tâm đúng mức đến đạo đức, lối sống. Trong khi đó, những phẩm chất này không tự nhiên có, mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện “bền bỉ hàng ngày” và được đánh giá bằng hành vi, cử chỉ, lời nói phải thống nhất với nhau; biết gạt bỏ “chủ nghĩa cá nhân”, đặt lợi ích của Ðảng, Tổ quốc và tập thể lên trên hết, hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân.

Hai là, thực hiện tốt công tác đào tạo, tuyển dụng và xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ, đảng viên trẻ. Thế hệ trẻ hiện nay được đào tạo cơ bản, nhạy bén, nắm bắt nhanh khoa học, công nghệ, ứng dụng vào thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, do đó đòi hỏi quá trình đào tạo, tuyển dụng và bố trí, sử dụng cán bộ phải chú trọng bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trách nhiệm của các cấp uỷ đảng phải thực hiện tốt công tác đào tạo, tuyển dụng và xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ, đảng viên trẻ, tạo động lực để họ phấn đấu. Ðồng thời, kiên quyết không bố trí, quy hoạch cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái và kịp thời giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trẻ; xây dựng nguồn cán bộ, đảng viên trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có phẩm chất, đạo đức cách mạng sáng ngời.

Ba là, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Ðây chính là nguyên tắc cốt lõi trong công tác xây dựng Ðảng. Tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Tuy nhiên, trong tự phê bình và phê bình có nhiều vấn đề, tránh trường hợp áp đặt ý chí chủ quan, duy ý chí, lợi dụng vấn đề phê bình để công kích cá nhân.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ðây là nội dung rất quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ tư tưởng, đạo đức, lối sống khi mới phát sinh biểu hiện suy thoái. Là phương thức phòng ngừa, không để vụ việc xảy ra quá nghiêm trọng. Khi phát hiện, chủ động ngăn ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trên nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có trường hợp ngoại lệ”.

Ðấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ phải kết hợp nhiều phương thức, đồng bộ; đòi hỏi cấp uỷ các cấp phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay. Qua đó, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Theo Báo Cà Mau

Tin khác