Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

“Xây” và “chống” để Ðảng ngày càng vững mạnh

“Xây” và “chống” là nội dung tiên quyết, yếu tố cốt lõi xuyên suốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Tranh: LÝ KIỀU LOAN

“Xây” không những làm trong sạch bộ máy của Ðảng, mà còn góp phần nâng cao phẩm chất lý luận, chính trị, kiên định mục tiêu của Ðảng, Nhà nước Việt Nam trên con đường phát triển kinh tế, quan hệ quốc tế, giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững hệ thống an ninh – quốc phòng. Còn “chống” để góp phần làm thất bại các mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, tạo ra một lực lượng đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, Nhà nước và Nhân dân để giữ vững thành quả cách mạng mà Ðảng, Bác Hồ đã gầy dựng.

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh Chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Ðảng, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân.

Nhiệm vụ “xây” là bảo vệ tính đúng đắn, khoa học và giá trị nhân văn của chủ nghĩa  Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Nhân dân, những kết quả, giá trị tốt đẹp mà Ðảng ta đã nỗ lực, phấn đấu đạt được. “Xây” là yếu tốt cốt lõi, quyết định trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Song hành với “xây” phải thường xuyên, kịp thời “chống” các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, tiêu cực, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, chống phá những thành tựu mà Ðảng ta đã dày công gầy dựng.

Thực tế hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, đã xuất hiện hàng trăm trang mạng xã hội, các trang Web giả mạo để liên tục phát tán, đăng tải tin, bài, video clip xấu độc, bôi nhọ, nói xấu, kích động, chống phá Ðảng, chống phá Nhà nước Việt Nam. Với thủ đoạn tinh vi, các thế lực thù địch đưa những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng… dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dự luận xã hội, tạo cơ hội cho chúng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá gây mất an ninh chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm người dân mất niềm tin vào Ðảng, Nhà nước.

 Nhận diện được nội dung, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng ta phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” nhằm tăng tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Ðảng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng về tư tưởng, đạo đức cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung giáo dục chủ nghĩa  Mác – Lênin, và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước những thông tin xấu,  độc. Các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Ðảng. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có ngoại lệ.

Ðẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, lan toả những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, điển hình trong công tác xây dựng Ðảng. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là dòng chảy chính trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Phát huy hơn nữa vai trò định hướng, chủ động của Ban Chỉ đạo 35, nhận diện rõ bản chất, chiêu trò của các thế lực thù địch chống phá để có phương pháp đấu tranh phù hợp. Ða dạng các hình thức đấu tranh trên kênh truyền hình, nền tảng số, báo chí truyền thông, mạng xã hội… giúp mọi người nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn, chiêu trò của bọn phản động.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng song hành với công việc, cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Không xa hoa, lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan toả những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày; đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, bội nhọ Ðảng và Nhà nước ta trên không gian mạng.

Các cấp uỷ đảng cần tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” để phát huy mặt tốt, lan toả gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, mô hình mới; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, làm cho Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tăng cường trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân sẽ đánh tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng./.

Hồng My – Chí Hiểu

Theo Báo Cà Mau

Tin khác